Všeobecné obchodné podmienky  www.potocan.sk

 

Elektronický internetový obchod potocan.sk je zásielkovou službou spoločnosti JOYLY s.r.o. (ďalej v texte tiež ako „e-shop“). Ceny uvádzané pri tovare sú po zľave s DPH, keďže firma JOYLY je platcom DPH.

 

Pred nákupom sa prosím pozorne oboznámte s našimi obchodnými podmienkami:

 

 1. Objednávka

 

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká záväzným potvrdením Vašej objednávky. Ak nakupujete ako súkromná osoba (spotrebiteľ), uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako podnikateľ, uveďte tiež Vaše obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania.

 

Objednávky nad 332 € môžu byť overované telefonicky, alebo e-mailom z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu alebo k chybe pri objednanom množstve. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o spôsobe vykonávania záručných opráv. Po odoslaní objednávky s povinnosťou platby, je zákazníkovi doručený e-mail ktorý slúži aj ako potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy.

 

 1. Storno objednávky

a) zo strany kupujúceho

Objednávku môžete stornovať do 12 hodín po jej potvrdení priamo v systéme e-shopu,

 

b) zo strany predávajúceho

vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: objednávku nebolo možné overiť (chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na e-maily…) tovar sa už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil celú alebo časť ceny tovaru, táto mu bude do 30-tich dní vrátená späť na jeho účet.

 

 1. Záručné podmienky

 

Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Za odstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. Kupujúci má právo na vrátenie peňazí, ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná vada u toho istého tovaru. Záruka zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, užívaním tovaru v nevhodných podmienkach, či nedodržaním príslušných pokynov predávajúceho. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania,  nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia, alebo iného nesprávneho zásahu.  Reklamovať možno len tovar, ktorý je čistý, zbavený všetkých nečistôt, vo vhodnom balení, najlepšie originálnom, spolu so všetkými priloženými dokladmi (faktúrou o zakúpení). (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý) Vymeniť tovar je možné len pokiaľ je vrátený tovar s originálnom balení a so všetkými visačkami a štítkami a nebol nikdy používaný!

 

 1. Dodanie

 

Tovar bude v závislosti od komplexnosti dizajnu dodaný do 7 až 14 dní. Predávajúci sa bude snažiť vybaviť objednávku čo najskôr.

 

V prípade objednávky viac kusov tovaru môže byť cena prepravy dohodnutá osobitne. UPOZORNENIE!: Skontrolujte si prosím nepoškodenosť zásielky IHNEĎ po prebratí. Pokiaľ je tovar poškodený, tak nás bezodkladne kontaktujte na adrese info@potocan.sk.

 

 1. Možnosti platieb

 

Za objednaný tovar sa platí 100% z celkovej ceny (vrátane poštovného) vopred na účet spôsobom určeným v systéme e-shopu, resp. na základe vystavenej zálohovej faktúry a pod variabilným symbolom uvedeným na faktúre. Prosím nikdy neuhrádzajte zálohu svojvoľne, vždy počkajte na zaslanie zálohovej faktúry!

 

 1. Reklamačný poriadok

Ako uplatniť reklamáciu:

 1. reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu uvedenú v e-shope, kde sú vykonávané záručné opravy
 2. k reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe,
 3. je nutné popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje,
 4. tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení,
 5. predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne vonkajšími udalosťami. Predávajúci nie je zodpovedný za poškodenie tovaru prepravcom.

 

Reklamácie vybavujeme podľa možnosti okamžite, v najhoršom prípade v zákonnej lehote do 30 dní. Vybavovanie oprávnených reklamácií sa uskutoční jedným z nasledovných spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodneným zamietnutím.

 

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra (prepravcu) alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Kupujúci je oprávnený neprevziať poškodený tovar, resp. pokiaľ poškodený tovar prevezme, tak písomne poznačí poškodenie do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

 1. Možnosť výmeny tovaru

 

Tovar na výmenu bude prijatý po vzájomnej dohode a bude zaslaný na adresu predávajúceho uvedenú v e-shope na Vaše náklady. Tovar musí byť vrátený nepoškodený tak, nepoužitý, so všetkými komponentami, v originálnom balení. Tovar neposielajte formou dobierky.

 

 1. Možnosť vrátenia tovaru

 

Kupujúci ako súkromná osoba (spotrebiteľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14  dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nejde o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho určeného osobitne pre neho. Tovar bude prijatý po vzájomnej dohode na Vaše náklady tzn. že nás o vrátení tovaru musíte najprv informovať (listom alebo formou e-mailu podľa formulára v prílohe týchto podmienok).

Tovar neposielajte formou dobierky. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužitý a so všetkými súčasťami (visačky + štítky). V opačnom prípade tovar nie je možné vrátiť.

 

 

Postup pri vrátení tovaru:

 1. pošlite predávajúcemu list na adresu uvedenú v e-shope (najlepšie aj s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
 2. v liste uveďte o aký tovar ide, aká bola jeho cena, číslo faktúry a kedy ste tovar prevzali
 3. uveďte, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze,
 4. najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru spolu s faktúrou Vám budú peniaze vrátené bez sankcií za odstúpenie od zmluvy, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napr. poštovné).

 

Reklamáciu nemožno uznať najmä v prípade:

– prirodzeného opotrebenia tovaru,

– poškodenia v dôsledku nedodržania správnej starostlivosti o tovar,

– mechanického poškodenia tovaru.

 

 1. Zmena všeobecných obchodných podmienok

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shopu. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.09.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné a dodacie podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Týmto prehlasujeme, že osobné údaje, ktoré systém e-shopu vyžaduje pri vyplňovaní objednávkového formulára budú použité výhradne za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám (s výnimkou kuriérskej služby, resp. dopravcu). Získané údaje sú považované za dôverné a tak je s nimi v našej spoločnosti aj zaobchádzané.

 

 1. Riešenie sporov

Od 15. februára 2016 zriadi Európska komisia platformu pre online mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebitelia budú môcť touto cestou riešiť prípadné spory týkajúce sa objednávok aj mimosúdne. Pre nespotrebiteľské spory sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Orgán štátneho dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108

 

PRÍLOHA:

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

ADRESA PREDÁVAJÚCEHO:

JOYLY, s. r. o.
Galvaniho 15/B
821 04 Bratislava
Slovenská republika

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

JA:  uveďte vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta

 

VÁM TÝMTO OZNAMUJEM, ŽE ODSTUPUJEM OD ZMLUVY NA TENTO TOVAR:
uveďte o aký tovar ide, aká bola jeho cena, číslo objednávky a faktúry

 

DÁTUM OBJEDNANIA TOVARU: vypíšte dátum objednávky

DÁTUM PRIJATIA TOVARU: vypíšte dátum, kedy ste tovar prevzali

 

DÔVOD ODSTÚPENIA OD ZMLUVY:  nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb

 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY ŽIADAM VRÁTIŤ NA ČÍSLO ÚČTU: uveďte prosím vaše číslo účtu iban + bic, bankové spojenie: názov banky

 

S POZDRAVOM,

 

uveďte vaše meno a priezvisko a váš podpis

DÁTUM: doplňte dátum

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov („Zásady“) predstavujú základné princípy, ktorými sa JOYLY, s.r.o. so sídlom ul. Galvaniho 15/, 821 04 Bratislava IČO:48186597 („Spoločnosť“) riadi pri získavaní a spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov:

 1. nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“);

 

 

Osobný rozsah

Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky Spoločnosti www.potocan.sk („Webové stránky“) a všetkých zákazníkov Spoločnosti („Dotknuté osoby“).

Používaním Webových stránok Spoločnosti beriete na vedomie tieto Zásady a súhlasíte s ich uplatnením.

Osobnými údajmi v súlade s GDPR sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (nie teda právnickej osobe). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby (“Osobný údaj“).

Aké kategórie osobných údajov sú spracúvané ?

Spoločnosť spracúva identifikačné údaje, kontaktné údaje, opisné údaje, platobné údaje, fakturačné údaje, prístupové údaje, údaje o prístupoch a oprávneniach, údaje o požiadavkách na službu (v. súborov cookies), údaje o skladoch, dodacie údaje, údaje o objednávke a údaje o obchodnej spolupráci.

ochrana osobných údajov

Osobné údaje Spoločnosť spracúva za nasledujúcimi účelmi:

 1. poskytovanie produktov a služieb Spoločnosti, či už v rámci Webových stránok alebo prostredníctvom štandardných dodávateľsko-odberateľských vzťahov;
 2. interné vyhodnotenie poskytovaných produktov a služieb a prípadné zlepšenie ich poskytovania; a
 3. ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. na účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránok, na účely marketingu alebo súdnych sporov).

Marketingové oznámenia

Ak ste zákazníkom Spoločnosti alebo ste k tomu udelili súhlas, Spoločnosť je oprávnená využívať Vaše Osobné údaje za účelom zasielania noviniek zo sveta nábytku, špeciálnych akcií a ďalšie obchodné oznámenia. Zasielanie obchodných informácií je možné kedykoľvek odvolať, a to buď  jednoduchým odhlásením prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: info@potocan.sk

Prenos osobných údajov

Osobné údaje, ktoré Spoločnosť získa o Dotknutých osobách, sú ďalej prenášané:

 1. v rámci skupiny ikuchyne!, t.j. prepojeným osobám Spoločnosti;
 2. obchodným partnerom Spoločnosti, napr. dopravcom, fulfillment centrám, bankám, poisťovniam, marketingovým agentúram, poskytovateľom IT infraštruktúry (napr. Webových stránok), ktorí potom spracúvajú Osobné údaje pre Spoločnosť alebo samostatne v súlade s účelom ich poskytnutia, ale i na základe oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. v súvislosti s krytím kreditného rizika); a
 3. ďalším tretím osobám, ktorým je Spoločnosť oprávnená (napríklad všeobecnému súdu v prípade sporu) či povinná (napríklad orgánom činným v trestnom konaní) Osobné údaje poskytnúť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prostriedky ochrany osobných údajov

Na ochranu a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom prijala Spoločnosť organizačné a technické opatrenia.

Medzi tieto opatrenia patrí najmä technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávneným prístupom.

Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú tiež viazané mlčanlivosťou v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. b) GDPR.

Cookies

Spoločnosť využíva pri prevádzke svojich Webových stránok tzv. cookies, čo je textový súbor malého rozsahu („Cookies“), ktorý je odosielaný zo servera Spoločnosti do prehliadača/zariadenia Dotknutej osoby a ktorý pri opätovnej návšteve Webových stránok Spoločnosti je zaslaný späť na server Spoločnosti, čo umožňuje Spoločnosti lepšie prispôsobiť obsah webovej stránky jednotlivým Dotknutým osobám. Pomocou Cookies tak Spoločnosť:

 1. má o Dotknutej osobe k dispozícii informácie o predošlom vyhľadávaní;
 2. ukladá prihlasovacie údaje Dotknutých osôb; a
 3. prispôsobuje Dotknutej osobe obsah Webových stránok.

Spoločnosť Cookies:

 1. technické Cookies, ktoré umožňujú základnú prevádzku Webových stránok;
 2. relačné Cookies, ktoré sú potrebné na správne zobrazenie Webových stránok a sú automaticky zmazané v okamihu, kedy Dotknutá osoba opustí Webové stránky;
 3. permanentné Cookies, ktoré umožňujú identifikáciu Dotknutej osoby, jej prístup na Webové stránky a jej správanie na nich. Na základe permanentných Cookies je potom rozpoznaná konkrétna Dotknutá osoba pri opakovanej návšteve Webových stránok. Permanentné Cookies sa môžu ďalej používať najmä na meranie a reklamu aktivity Dotknutých osôb na Webových stránkach; a
 4. reklamné Cookies, ktoré umožňujú jednotlivým Dotknutým osobám zobrazovať cielenú reklamu, a to na základe príslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamného systému.

Máte samozrejme možnosť využívania Cookies jednorazovo, vymazať či dlhodobo blokovať, a to prostredníctvom svojho prehliadača. V takom prípade je však pravdepodobné, že určité služby a funkcie Webových stránok Spoločnosti nebudú plne funkčné alebo dostupné.

Google analytics

Spoločnosť na Webových stránkach využíva služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google LLC. Google Analytics umožňuje Spoločnosti zber, spracovanie a vyhodnotenie dát (o.i. aj Osobných údajov) o návštevnosti Webových stránok.

Služba Google Analytics využíva tiež súbory Cookies, ktoré sú však uložené na serveroch spoločnosti Google LLC a Spoločnosť k nim nemá prístup. Na ochranu osobných údajov spoločnosťou Google LLC viď https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Kontaktné údaje

Pre ďalšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov, ako aj pre Vaše žiadosti môžete využiť nasledujúcu e-mailovú adresu: info@potocan.sk

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú v súvislosti s ochranou ich Osobných údajov nasledujúce práva:

 1. právo odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov, ak je spracúvanie založené na jeho základe;
 2. právo požadovať prístup k Osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 ods. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípadne tiež na doplnenie neúplných Osobných údajov;
 4. právo podľa podmienok stanovených v článku 17 GDPR na vymazanie Osobných údajov;
 5. právo podľa podmienok stanovených v článku 18 GDPR na obmedzenie spracúvania Osobných údajov;
 6. právo podľa podmienok stanovených v článku 20 GDPR získať Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inej osobe;
 7. právo byť podľa podmienok stanovených v článku 34 GDPR informovaný o porušení bezpečnosti Osobných údajov;
 8. právo podľa podmienok stanovených v článku 21 GDPR namietať proti spracúvaniu Osobných údajov; a
 9. právo podať sťažnosť na dozorný úrad